Swapna, Veena, Manju, Vanishree, Padmavathi, Shobha, Baby, Kavitha D, Ashwini K, Varalakshmi, Putthamma, Vidyashree, Kalpana, Kavitha M, Prema, Pavithra, Chaithra, Geetha, Ashwini V, Chenamma, Dhanalakshmi, Vidya N, Ankitha, Shilpa, Sushma, Vinutha, Renuk

rural image: 
rural term: 
rural sort: 
1.00
Name List: 
Swapna, Veena, Manju, Padmavathi, Shobha, Baby, Kavitha D, Varalakshmi, Putthamma,Kalpana, Kavitha M, Prema, Pavithra, Chaithra, Ashwini V, Chenamma, Dhanalakshmi, Vidya N, Shilpa, Sushma, Vinutha, Bhavya,Amrapali, Anitha P, Ashwini N, Bharathi N, Chaithra R, Chaithra G, Gayatri N, Gowramma Y, Jayalakshmi S, Kusumadevi, Lakshmi K, Lakshmidevi N, Likhita M. Mamatha S, Megha G K, Premakumari, Pushpa M, Rajeshwari M, Rekha Y, Shantha Kumari, Shantha R, Varalakshmi T, Vijayalakshmi S, Sowmya, Deekshita, Yashodha C.